Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Japonia

A A A

Emigrare autorizată

Secția Consulară a Ambasadei Republicii Moldova în Japonia recepţionează actele pentru aprobarea emigrării autorizate de la cetăţeni ai Republicii Moldova, care au plecat în străinătate cu intenţia de a se stabili cu domiciliul permanent peste hotare. Setul de acte urmează a fi depus Personal la Misiunea diplomatică, iar dosarul va cuprinde următoarele:

 1. actul de identitate - buletin de identitate;
 2. paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova;
 3. actul de identitate al reprezentantului legal (după caz);
 4. 2 fotografii 35/45mm, tip pașaport, pe fundal alb;
 5. documentele de stare civilă, după caz, (certificatul de naştere, certificatul de căsătorie şi/sau divorţ, certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, certificatele de naştere ale copiilor minori, certificatul de deces al soţului sau soţiei, avizul cu privire la anularea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă, extrasul de pe actul de căsătorie). Toate actele de stare civilă eliberate de autoritățile străine după 17 august 2001, în obligatoriu, trebuie supuse procedurii de transcriere înainte de aplicarea cererii pentru aprobarea stabilirii domiciliul în străinătate;
 6. documentul ce atestă evidenţa militară sau, după caz, excluderea din această evidenţă – livret militar;
 7. carnetul de pensionar, dacă este cazul;
 8. declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală – certificat eliberat de autoritatea moldovenească în materie fiscală, privind lipsa unor datorii față de bugetul de stat;
 9. declaraţia autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege al celuilalt părinte al minorului, care rămâne cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova împreună cu acesta, din care să rezulte clar lipsa obligaţiilor legale neonorate de către solicitant faţă de minor. În cazul existenţei unor asemenea obligaţii din declaraţie trebuie să rezulte şi acordul acestui părinte pentru emigrarea solicitantului;
 10. declaraţia autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege a celuilalt părinte al minorului din care să rezulte acordul privind emigrarea minorului împreună cu solicitantul, dacă declarantul rămâne cu domiciliul sau cu reşedinţa pe teritoriul Republicii Moldova;
 11. declaraţia autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege al minorului cu vârsta cuprinsă între 10 şi 18 ani, care emigrează cu unul din părinţi, privind acordul la emigrare cu părintele respectiv;
 12. declaraţia autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege al reprezentantului legal al minorului, inclusiv al celui asupra căruia este instituită tutela sau curatela, precum și al persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei, care rămâne cu domiciliul sau cu reşedinţa în Republica Moldova, din care să rezulte acordul la emigrarea persoanei reprezentate la un alt reprezentant legal stabilit cu domiciliul în străinătate. În asemenea caz, se prezintă şi declaraţia din care să rezulte că reprezentantul legal la care se stabileşte persoana reprezentată acordă locuinţă şi întreţinere. În cazul în care reprezentantul legal este altul decât părinţii, se prezintă suplimentar actul juridic încheiat în formă autentică care confirmă instituirea tutelei ori curatelei (decizia autorității tutelare, hotărârea instanței de judecată definitivă, decizia consiliului de familie, precum și alte acte juridice);
 13. Bonul de plată a taxei consulare, pe numele Ambasadei Republicii Moldova. Taxă consulară se achită prin transfer bancar. Rechizitele bancare ale ambasadei – accesați secțiunea Taxe consulare și aferente.

IMPORTANT:

Documentele menționate se prezintă în original.

În situația în care nu se reușește obținerea Certificatului eliberat de către Serviciul fiscal de stat privind lipsa unor datorii față de bugetul de stat, însă solicitantul cunoaște cu siguranță că nu are datorii la bugetul de stat - se va completa Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit CET 18descărcați aici.

În cazul în care solicitantul nu poate obţine din anumite motive declaraţiile menționate, acesta prezintă decizia instanţei de judecată definitivă şi irevocabilă privind lipsa obligaţiilor legale neonorate faţă de persoanele vizate sau privind dreptul la plecare fără acordul acestora.

Termen: Cererea privind autorizarea emigrării se examinează în termen de până la 3 luni de către Agenția Servicii Publice, din momentul recepționării acesteia de la misiunea diplomatică.

Semnificația noțiunii EMIGRARE AUTORIZATĂ – permisiune oficială a autorităților Republicii Moldova privind plecarea pentru stabilirea cu domiciliul în străinătate.

Ștampila ”Autorizarea emigrării în Japonia”, aplicată în pașaport pe primele pagini confirmă plecarea persoanei la domiciliul stabil în străinătate.